Provozní řád

Úvodní ustanovení Prodávajícím se pro účely tohoto provozního řádu rozumí obchodní společnost I-services s.r.o. se sídlem Písek, Budějovická 103, PSČ 397 01; IČ: 280 96 282, , která je zapsána v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích a touto společností provozovaný e-shop , umístěný na www.store.i-services.cz.
Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník e-shopu store.i-services.cz, umístěného na www.store.i-services.cz.
Kupující je povinen se zaregistrovat, registrace se provádí přes ověření emailové domény kupujícího.

Není-li v tomto provozním řádu uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument.

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

Objednávka - uzavření smlouvy

Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.store.i-services.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.store.i-services.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy anebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetové nákupní galerii www.store.i-services.cz , dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na obchod@i-services.cz nebo na adrese Budějovická 103, 397 01 Písek.

Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.